HomeActueelChristelijk onderwijs geeft tolerantie inhoud

Christelijk onderwijs geeft tolerantie inhoud

Publicatiedatum: 30 jan. 2016

Brussel, 29 januari 2016 - Europa is, evenals Nederland, ver van zijn geestelijke bron, het geloof in Jezus Christus. Dat bleek ook op de onderwijsconferentie die deze week in Brussel gehouden werd in samenwerking met de VGS en Bas Belder, lid Europees Parlement namens de eurofractie ChristenUnie-SGP. De deelnemers, afkomstig uit negen EU-lidstaten, dachten na over tolerantie en de rol van het christelijk onderwijs hierin.

Verschillende sprekers wezen erop dat de samenleving en de staat onder invloed van het seculiere denken niet altijd verdraagzaam zijn ten opzichte van minderheden met godsdienstige standpunten. Voorbeelden hiervan zijn verplichte lesprogramma’s over de omgang met seksualiteit en de ruimte die er is voor scholen om dit onderwerp invulling te geven overeenkomstig hun godsdienstige overtuiging.

De op handen zijnde Europese wetgeving voor gelijke behandeling houdt ook te weinig rekening met de eigen overtuiging van kerken en christelijke organisaties. Door tekortschietende formuleringen dreigen rechten van minderheden in het gedrang te komen. Momenteel zijn er echter nog wel voldoende lidstaten die deze slecht geformuleerde wetgeving tegenhouden.

Een belangrijke vraag die aan de orde kwam, is hoe christenen tolerantie moeten duiden. Tolerantie kan functioneren als een waarborg voor de rechten van minderheden, zoals christenen. Tolerantie kan er echter ook toe leiden dat zoveel wordt getolereerd dat het christelijke geluid niet meer wordt gehoord of niet meer mag worden gehoord. Er werd ook gewezen op de basis van tolerantie: de geestelijke bron van Europa, het geloof in Jezus Christus. De mens, als schepsel van God, is beschermwaardig. Mensenrechten van ieder mens moeten gerespecteerd worden (‘in Christus is noch man noch vrouw’). Vrijheid van geweten en geloofsvrijheid (ruimte voor een leven vanuit het geloof) zijn daarbij onmisbaar.

Op de conferentie was er niet alleen bezorgdheid over de vrijheden van christenen die verdedigd moeten worden. De huidige crisissituatie in Europa werd ook gezien als een gelegenheid die God aan Europa en de christenen biedt. Zo kan het evangelie mensen bereiken uit landen waarin openlijke evangelieverkondiging niet mogelijk is. Daarnaast noopt de huidige situatie tot een herbezinning op de geestelijke wortels van Europa en welke waarden de samenleving wil uitdragen.

Soms bestaat de indruk dat christelijke scholen kinderen onverdraagzaam zouden maken. Uit empirisch onderzoek van de Raad van Europa blijkt echter dat leerlingen van christelijke scholen verdraagzamer en zorgzamer zijn ten opzichte van hun medemens dan die van niet-christelijke scholen. Christelijk onderwijs overeenkomstig het geloof en de waarden van de ouders is daarmee goed voor een verantwoord en solide burgerschap. Een bemoedigende boodschap voor de deelnemers die door middel van hun onderwijs hieraan een grote bijdrage leveren.