HomeActueelImprove palliative care in EU Member States

Improve palliative care in EU Member States

Publicatiedatum: 14 nov. 2014

Nederlandse tekst hieronder

Brussels, 12 November 2014 - Bastiaan Belder, ECR Member of the European Parliament on behalf of the Dutch parties ChristenUnie-SGP, organized a conference on palliative care. He did this in cooperation with his Slovakian colleague Branislav Škripek and Leo van Doesburg from the European Christian Political Movement (ECPM). Today’s conference in Brussels aimed at giving impetus to the exchange of good practices between the EU Member States.

The parliamentarians and organizations for medical-ethics were informed by three experts: Dr. Lieverse from Erasmus MC Rotterdam, professor Radbruch from the International Association for Hospice and Palliative Care and the French expert on law Derville.

The developments in palliative care and the related controversial subject of euthanasia are dynamic in countries like The Netherlands, France and Belgium. While the legislation in Member States varies, the societal questions around the end of life are recognizable.

Belder considers the respect for human life to be essential. Quality palliative care deserves more attention in all countries. In practice, it has a decreasing effect on the demand for euthanasia, the conference shows.

The Dutch parliamentarian is grateful for the EU-support by its Research Framework Programme to the development of palliative care. Given the nature of the problem he hopes that the support will grow stronger.

The experts and the parliamentarians agreed that euthanasia cannot be part of palliative care.

Contribution by Prof. Dr. Lukas Radbruch
Contribution by Tudual Derville
Contribution by Dr. Paul Lieverse (EN) Bijdrage Dr. Paul Lieverse (NL, een verkorte versie van deze lezing is gepubliceerd in Trouw)

Quotes dr. Paul Lieverse

“Euthanasia dossiers show that there is often a lack of palliative care – it is either unavailable or refused by the patient. Another important aspect is that many caregivers experience that providing for palliative care and discussing it makes the desire to euthanasia fade in many cases.”

 “There can be done so much to relieve the pain. Fear of suffering, of how dying will be, is of all times. But particularly in our times there is so much which can be done about it.”

 “The incentive to further develop these possibilities is sliced down by offering and promoting the option of euthanasia.”

 “The Dutch law on euthanasia has given false security. Review committees review a case of euthanasia based on a report written by the executing physician himself.”

 “In a culture in which ending somebody’s life is commonplace, the palliative approach of problems faced by severely ill people, disabled, elderly and people who are world-weary, becomes superfluous. Or it will be considered unnecessarily expensive.”

 

Citaten Dr. Paul Lieverse

“Uit euthanasie-dossiers blijkt dat er vaak sprake is van gebrek aan palliatieve zorg – hetzij niet beschikbaar hetzij afgewezen. Belangrijk is ook de ervaring van veel zorgverleners dat het aanbieden en bespreken van palliatieve zorg in veel gevallen de euthanasie-wens doet verbleken.”

“Er kan zo veel gedaan worden om lijden te verlichten. Angst voor lijden, voor hoe het sterven zal zijn, is van alle tijden. Maar juist in onze tijd is daar zo veel aan te doen.”

“De drive om deze mogelijkheden verder te ontwikkelen wordt onderuit gehaald door het aanbieden en promoten van de optie van euthanasie.”

“De Euthanasiewet heeft in Nederland schijnzekerheid gegeven. Toetsingscommissies toetsen een euthanasie op basis van een verslag dat de uitvoerende arts zelf geschreven heeft.”

“In een cultuur waarin levensbeëindiging op verzoek alledaags is, wordt een palliatieve aanpak van problemen waar ernstig zieke mensen, gehandicapten, ouderen en mensen die levensmoe zijn, overbodig. Of wordt deze onnodig duur gevonden.

“In a culture in which ending somebody’s life is commonplace, the palliative approach of problems faced by severely ill people, disabled, elderly and people who are world-weary, becomes superfluous. Or it will be considered unnecessarily expensive.”

 

 

Brussel, 13 november 2014 - Bas  Belder, lid Europees Parlement namens ChristenUnie-SGP, heeft een conferentie over palliatieve zorg georganiseerd. Dit deed hij in samenwerking met zijn Slowaakse collega Branislav Škripek en Leo van Doesburg van de Europese Christelijke Politieke Beweging (ECPM). De conferentie gisteravond in Brussel beoogde de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten te stimuleren. 

De parlementariërs en medisch-ethische organisaties werden geïnformeerd door drie experts, Dr. Lieverse van het Erasmus MC Rotterdam, professor Radbruch van de Internationale Vereniging voor Hospice en Palliatieve Zorg en de Franse jurist Derville.

De ontwikkelingen in de palliatieve zorg, en daarmee verbonden de problematiek van euthanasie, is erg in beweging in landen als Nederland, Frankrijk en België. Hoewel de wetgeving in de lidstaten van elkaar verschilt, zijn de maatschappelijke vragen rondom het levenseinde herkenbaar.

De eurofractie ChristenUnie-SGP vindt dat de beschermwaardigheid van het menselijk leven hierbij essentieel is. Goede palliatieve zorg verdient in alle landen meer aandacht. In de praktijk blijkt ook dat het de vraag naar euthanasie vermindert, zo blijkt uit de conferentie.

Belder is dankbaar voor de steun die de EU verleent in haar onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van de palliatieve zorg. Gezien de problematiek hoopt hij van harte dat die steun nog sterker tot uitdrukking komt.

De sprekers en de parlementsleden waren het erover eens dat euthanasie geen deel kan uitmaken van de palliatieve zorg.