HomeActueelSGP wil af van 'ever closer union'

SGP wil af van 'ever closer union'

Publicatiedatum: 25 apr. 2019 | Tweede Kamer

De SGP wil af van de zinsnede ‘ever closer union’ in het Europees Verdrag. SGP-kamerlid Bisschop heeft daartoe het initiatief genomen. Hij wil dat de Nederlandse regering een voorstel indient bij de Europese Raad om de zin waarin staat dat de EU moet streven naar een ‘steeds hechter verbond’ te schrappen. De motie van de SGP'er werd vandaag in de Tweede Kamer aangenomen.

De SGP is voor samenwerking in Europa, maar zegt daarbij consequent dat dit niet moet leiden tot een Europese superstaat. In het Verdrag over de Europese Unie (VEU) is een bepaling opgenomen dat gestreefd moet worden naar ‘een steeds hechter verbond.’ In de praktijk leidt die bepaling door de uitleg die het Europese Hof van Justitie er aan geeft tot het steeds verder uithollen van de bevoegdheden van de lidstaten.

Roelof Bisschop wil dan ook af van dit vliegwiel van Europese integratie. “Overal in Europa neemt de weerstand tegen het afstaan van de nationale soevereiniteit toe. Zelfs voorzitter Tusk van de Europese Raad riep op om de ‘utopische dromen’ op te geven. Daarom wil ik af van de zinsnede over de ‘ever closer union’. Ik ga daarover een motie indienen. Bij de stemming zal dan blijken welke partijen het menens is om de uitdijende macht van Brussel in te perken.”

De motie die werd ingediend door SGP en SP kreeg de steun van PvdD, 50PLUS, VVD, CDA, CU, PVV en FvD. Lees hieronder de tekst van de motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zowel artikel 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) als de preambule van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) de zinsnede een steegs hechter verbond ('ever closer union’) tussen de volkeren van Europa bevatten,

overwegende dat mede op basis van deze zinsnede de Europese integratie steeds verder is verdiept, versterkt en versneld mede door de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (HvJEU),
overwegende dat talloze burgers binnen de Europese Unie zich niet thuis voelen in een EU als ‘steeds hechter verbond tussen de volkeren' omdat dit kan bijdragen aan een onnodige en onwenselijke inperking van de soevereiniteit van lidstaten
overwegende dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleit voor meer ruimte voor variatie binnen de EU
voorts overwegende, dat de EU het Verenigd Koninkrijk in de aanloop naar het Brexit-referendum op 23 juni 2016 heeft toegezegd dat het VK niet langer deel hoeft te nemen aan verdere politieke integratie,
tot slot overwegende dat ook de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, de EU meermaals heeft opgeroepen haar utopische dromen van steeds hechtere integratie op te geven,

verzoekt de regering de Raad zo gauw de gelegenheid zich voordoet een ontwerp tot herziening van de Verdragen voor te leggen, strekkende tot het schrappen van de zinsnede ‘een steeds hechter verbond’ uit het VEU en het VWEU,

en gaat over tot de orde van de dag

Bisschop
Leijten