Meer natuur, meer natuurbeheer
Met de natuur is wel iets vreemds aan de hand. Als we de rapporten moeten geloven, gaat het slechter dan ooit met de natuur in Nederland. Maar in de praktijk zien we dat dat lang niet voor alle dier- en plantensoorten geldt. Met ganzen, kraaien en vossen gaat het bijvoorbeeld wel heel erg goed. Te goed eigenlijk.  Zelfs schijnen er al dertien wolven in Nederland rond te struinen.

Mijn Brusselse collega Annie Schreijer-Pierik luidt vaak de noodklok over de strikte bescherming van schadelijke diersoorten. En terecht. Voor de groene activisten zijn er nog lang niet genoeg wilde dieren in Europa. 

 

De natuurbeweging heeft EU-commissaris Frans Timmermans overgehaald tot een grote Biodiversiteitsstrategie. Zo’n strategie is op zichzelf genomen uiteraard lovenswaardig. Bevordering van de biodiversiteit is immers belangrijk. Maar de voorstellen die nu op tafel liggen gaan wel heel erg ver. Timmermans wil 30 procent van het Europese landoppervlak en zeegebied aanwijzen als beschermd gebied. Dat zijn de bekende Natura 2000-gebieden, plus nationaal beschermde gebieden en andere gebieden. En er liggen plannen voor 3 miljard nieuwe bomen, natuurstroken op 10% van elk landbouwperceel, enzovoort. En dat allemaal binnen 10 jaar.

 

Om de natuur zó uit te breiden, lijkt ons nogal ingrijpend. In het Europees Parlement heb ik daarom Frans Timmermans gevraagd naar zijn berekeningen. Timmermans is een harde werker en pleitbezorger van goede regelgeving. Zijn antwoord verbaasde me dus. 

Hij moest erkennen dat hij de gevolgen nog niet kon melden, de zogeheten impact assessment moet nog komen. 

Als SGP vinden we dat de verkeerde volgorde. Een goed bestuur vraagt zorgvuldige omgang met cruciale belangen zoals landbouw en onze voedselproductie. Dus eerst kijken wat haalbaar en betaalbaar is, daarna de doelen vaststellen.

 

Bovendien: hoe pakken deze Europese doelen uit voor Nederland? Het is nog niet zeker dat Nederland ook precies 30 % van het oppervlak moet beschermen, het percentage kan hoger of lager zijn. Maar u mag verwachten dat ons land méér natuurgebieden moet gaan inrichten dan er nu zijn. 

Dat wordt dan dringen, hoor ik u denken. De bevolking hier neemt toe met gemiddeld 370 personen per dag, inmiddels al 17,4 miljoen inwoners. De regering wil ook fors meer woningen bouwen: Regeringspartij D66 bepleit zelfs 1 miljoen nieuwe woningen en duizenden extra windmolens.

Terwijl veel boeren niet van plan zijn te stoppen. Gelukkig maar, want we hebben voedselproductie dicht bij huis nodig.

 

Bij de biodiversiteitsstrategie van de Europese Commissie zijn dus grote vraagtekens te plaatsen. Maar één ding staat als een paal boven water: goed natuurbeheer zullen we de komende jaren meer dan ooit nodig hebben. In onze kleine landje wordt het meer en meer dringen. Zeker als de natuuruitbreidingsplannen doorgaan. Jagers en beheerders zullen hun handen vol hebben aan het vinden van een goede balans tussen burgers, boeren en ‘wilde’ natuur.

 

Sommige buitenstaanders zullen zeggen: je moet de natuur zijn gang laten gaan, jacht is verfoeilijk. Dat vindt de SGP niet. Het is de Bijbelse opdracht voor de mens om de dieren en de natuur verantwoord te beheren. 

De eerste mensen op aarde waren niet alleen boeren, maar ook jagers. Een goed beheer betekent uiteraard dat we soorten in stand moeten proberen te houden. Maar waar te veel dieren zijn, mogen we ingrijpen. Een goede balans is nodig, en het is zeer te waarderen dat jagers en natuurbeheerders hiervoor de kennis in huis hebben. Bij mijn contactpersonen bespeur ik een grote toewijding en deskundigheid.

 

De toewijding en zorg blijkt ook uit het visiedocument dat ik van de NOJG mocht ontvangen. Uw voorzitter Gert-Jan Oplaat vraagt dat de overheid bepaalde regels voor natuurbeheer moet schrappen en stroomlijnen. Voor sommige procedures en taken zijn te veel regels en rompslomp. Het visiedocument lijkt me erg waardevol. Het lijkt me een belangrijke basis om jacht en natuurbeheer te verbeteren. 

 

Want met een verwachte toename van natuur en natuurbeheer, lijkt me dat regels en procudures helder moeten en eenvoudig moeten zijn. We moeten jagers en natuurbeheerders de ruimte en vertrouwen geven. 

Alleen zo kunnen we rekenen op goed natuurbeheer, wat we de komende jaren in Nederland hard nodig zullen hebben.

 

(Column in vakblad Jacht & beheer van NOJG oktober 2020)