17 oktober 2017

Akkoord over landbouwbeleid goed voor Nederlandse boer

In het politieke akkoord tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie dat afgelopen donderdag werd bereikt en vandaag door de Raad werd bekrachtigd, staan verbeteringen voor vergroening, verzekeringen en marktmacht voor boeren. 

“Dit akkoord is goed nieuws voor Nederlandse boeren”, reageert Bas Belder (ChristenUnie-SGP). De door Belder ingediende amendementen voor jonge boeren en akkerbouwers werden opgenomen in het akkoord.

Meer mogelijkheden vergroening
Belder kreeg steun voor zijn voorstel om spelt mee te laten tellen voor gewasdiversificatie ook wanneer er reeds tarwe in het bouwplan zit. “Met name voor akkerbouwers op zware kleigronden kan spelt als extra optie van belang zijn”, aldus Belder. In het Groninger Oldambt is het lastig om drie geschikte gewassen te vinden.

Daarnaast komen er op verzoek van het Europees Parlement meer opties voor de invulling van het ecologisch aandachtsgebied. Vanaf volgend jaar mag dat ook met olifantsgras, zonnekroon en honingrijke planten. Ook gaat de wegingsfactor voor stikstofbindende gewassen in het ecologisch aandachtsgebied omhoog. 

Jonge boeren
Dankzij een amendement van Belder en de inzet van de Nederlandse regering is er een akkoord om jonge boeren voor de volledige vijf jaar de jonge-boerenpremie toe te kennen.
 “Jonge boeren krijgen meer speelruimte om de top-up te laten ingaan op het moment dat ze die het hardst nodig hebben”, aldus Belder. 

In de oude situatie werden jonge boeren gekort voor het aantal jaren dat ze al in de maatschap zaten maar nog geen jonge-boerenpremie hadden aangevraagd. 

Ketenafspraken
Voor brancheorganisaties komt op verzoek van Belder meer flexibiliteit bij interne organisatie. De Commissie ging er in mee dat de huidige regelgeving voor brancheorganisaties leidt tot onnodige administratieve opdeling van sectoren zoals ook het geval was bij de oprichting van de BO Akkerbouw in Nederland. In de toekomst kan een brancheorganisatie erkend worden voor meerdere sectoren uit de annex bij de Gemeenschappelijke Marktordening. Belder toont zich tevreden met het resultaat, “de akkerbouwsector krijgt alsnog gelijk dat één brancheorganisatie voor de gehele sector mogelijk moet zijn”. 

Het politiek akkoord zorgt daarnaast voor meer onderhandelingsmacht in de keten voor boeren. Zo kunnen producentenorganisaties vrij van mededingingswetgeving afspraken maken over hoeveelheden en prijzen. 

2018
Met het politieke akkoord is het landbouwdeel van de zogenoemde Omnibusverordening op tijd klaar om per 1 januari 2018 te kunnen ingaan. Voordat het akkoord echter van kracht kan worden moeten ook de andere commissies onderhandelingen over hun deel afronden.