21 januari 2022

Zorgelijk eenzijdig debat over abortus

Het Europees Parlement denkt zorgelijk eenzijdig over abortus. In een lang debat klonk bijna uitsluitend het belang van de ongewenst zwangeren - niet van het prille leven in de moederschoot. 

"Dieptriest", zei Bert-Jan Ruissen (SGP), die er als een van de weinigen wel opkwam voor het ongeboren leven.

"Abortus is zonder twijfel een van de grootste dwalingen van onze tijd", zei hij. Een dwaling omdat de ingreep praktisch leidt tot veel medische en mentale problemen bij de vrouwen. "Ook principieel is abortus een dwaling: ieder mens is beschermwaardig. Dat geldt zeker ook voor het kwetsbare ongeboren leven met een kloppend hartje in de moederschoot."

Typerend is dat de Franse president Emmanuel Macron een dag eerder in het Europees Parlement had gepleit om abortus op te nemen als mensenrecht in het Handvest voor de Grondrechten van de EU. Dit tot genoegen van de vele linkse en liberale politici.

Ruissen kwam in verweer: "Abortus is geen mensenrecht. Het is strijdig met het recht op leven. Dat botst als heb ik jou daar." Hij pleit voor meer hulp en begeleiding van de ongewenst zwangere vrouwen en meisjes. "Niet door ze te verwijzen naar een abortuskliniek, maar door ze echte hulp te bieden. En zorg te dragen voor zowel moeder als kind."

De SGP wijst er ook op dat medisch-ethische zaken als abortus helemaal geen EU-bevoegdheid zijn. Dit is een zaak van de nationale landen. Landen mogen zelf abortus beperken.